Sundom

En växande by

Befolkningen växer i Sundom

Sundom är en tillväxtby. På trettio år -  från år 1980 till år 2010 växte invånarantalet med över 1 000 personer -
från ca 1 300 till ca 2 400. Tillväxten var över 80 %, och den har fortsatt fram till idag med undantag för en liten nedgång år 2015.  Få orter i vårt land kan uppvisa en sådan expansion.

Idag bor ca 2 500 personer i Sundom

SUNbefUtv 80-17 DIAGRAM.jpg

Årligen flera tiotal nya bybor

Från ingången av år 1973 blev Sundom en del av Vasa. Invånarantalet förblev under 1970-talet praktiskt taget oförändrat. Men från åttiotalets början sker en klar tillväxt varje år.
Se diagrammet ovan. Ingen annan stadsdel i Vasa kan uppvisa en sådan jämn och kontinuerlig tillväxt.
Befolkningen i hela Vasa har under trettioårsperioden ökat med ca 10 %.

Nya småhus

En ny vägförbindelse över Myrgrundsbanken, som öppnades år 1976, förkortade i ett slag avståndet mellan
stadskärnan och Sundom från 24-28 km till 8-12 km. Den nya närheten till staden gjorde byn till en attraktiv
stadsdel. I nybyggda och grundrenoverade enfamiljshus har många inflyttade funnit närheten till naturen.
Endast några radhus har byggts. Inga höghus får byggas i byn. Allt byggande sker med undantagslov utom i nya bostadsområdet Björsberget.

Svensk stadsdel

Sundom är Vasas svenskaste stadsdel. Vid årsskiftet 2016-2017 var 73,2 % av byns befolkning svenskspråkig. De finskspråkigas andel har ökat från 6 % år 1973 till dagens 25,2%.  Annat modersmål har 1,6 % av sundomborna. Stadsplaneringen räknar med en fortsatt befolkningsökning i Sundom.

 

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen