Sundom

Integritetspolicy-GDPR

Registerbeskrivning (integritetspolicy)

Sundom Bygdeförening r.f.
Sundomvägen 7
65410 Sundom
FO-nummer: 0984071-9 (1972)

 

Sundom Bygdeförening (härefter används förkortningen SBF) fungerar om registerförare för personuppgifter som vi samlar in för att informera våra medlemmar i medlemsärenden, utskick av möteskallelser, eller i till föreningen hörande verksamhet.
Som registerförare ansvarar SBF för ifrågavarande personuppgifter och deras behandling. Vi samlar in endast sådana personuppgifter som är nödvändiga och skyddar dessa på bästa möjliga sätt. Detta dokument beskriver hur vi behandlar personuppgifterna i fråga.

 1. Dataskyddsombud (DPO)
  1.2. Personer som ansvarar för registerärenden och övriga kontaktpersoner
  • Kjell Nybacka, +358 (0)50 349 4719, info(a)sundom.fi
  • Bjarne Blomfeldt +358 (0)41 430 3878, bjarne.blomfeldt(a)sundom.fi

    1.3. Behandlare av personuppgifter

  • SBF tf medlemssekreterare Ingemar Sundelin +358 (0)400 563353, ingemar.sundelin(a)sundom.fi

Registerförarens, d.v.s. SBF:s, styrelsemedlemmar har tillgång till personuppgifterna enligt rådande lagstiftning och förordning. Ifall behandlingen sköts av en 3:e part, garanterar vi genom kontrakt att behandlingen sker enligt rådande lagstiftning och förordning.

 1. Syfte för behandlingen av personuppgifter
  Personuppgifterna behandlas i samband med sändandet av information till medlemmarna samt årligen för insamling av medlemsavgifter. Kontaktuppgifter för bokningar behandlas vid kontakter till gruppens ledare.
 2. Registrets personkategorier, datainnehåll och personuppgifter
  I registret behandlas föreningens namn, medlemmarnas för- och efternamn, adressuppgifter, telefonnummeruppgifter samt e-postadresser.
  För bokningar av guider sparas kontaktpersoners namn, telefon och e-postadresser.

 3. Regelmässiga uppgiftskällor
  Samtliga uppgifter är försedda av de medlemmarna vid medlemsansökan eller vid betalning av medlemsavgifter. Uppgifterna kan också meddelas av annan person än medlem. I det senare fallet förutsätter vi att den som anmält har tillåtelse eller laglig grund att anmäla respektive personer till detta register.

 4. Uppgifternas uppbevaringstid
  Vi förvarar personuppgifterna endast så länge som krävs för att genomföra verksamheten enligt punkt 2 samt enligt rådande lagstiftning.
  Uppgifterna tas bort av SBF:s behandlare av personuppgifter när den medlemskapet upphört.

 5. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
  Vi överför inte uppgifterna till 3:e part förutom på begäran om dataportabilitet.

 6. Principer för skydd av registret

7.1. Manuellt material
Vi undviker så långt som möjligt att skriva ut personuppgifter i detta register. Eventuella utskrifter som innehåller personuppgifter om den registrerade, bevaras i ett låst utrymme.

7.2. ADB-lagrat material
Uppgifterna bevaras under tekniskt beskydd. Fysiskt tillträde till uppgifterna har förhindrats genom passagekontroll samt med hjälp av andra säkerhetsåtgärder. Tillgång till uppgifterna kräver tillräckliga rättigheter. Obehörig tillgång förhindras också med hjälp av bl.a. brandmurar och tekniskt skydd. Endast SBF och särskilt utnämnda tekniska personer har tillgång till registeruppgifterna. Endast utnämnda personer har rätt att behandla och upprätthålla uppgifterna i registret. Användarna har tystnadsplikt. Registeruppgifterna säkerhetskopieras på ett säkert sätt och de kan återlämnas vid behov.

          8 Den registrerades rättigheter

8.1. Rätt till insyn
Var och en har enligt dataskyddsförordningen rätt att få veta vilka uppgifter om hen som har lagrats i personregistret. Den registrerade kan begära granskning av sina uppgifter genom att kontakta någon av SBF:s kontaktpersoner i punkt 1.1 eller 1.2.

8.2. Rätt till korrigering av uppgifter
Den registeransvarige ansvarar för att utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Den registrerade har rätt att kräva att en oriktig uppgift korrigeras.

Förändrade kontaktuppgifter kan korrigeras genom att sända e-post till info@sundom.fi. Förändrade kontaktuppgifter kan även meddelas till någon av SBF:s kontaktpersoner i punkt 1.1 eller 1.2.

8.3. Rätt att begränsa hantering av uppgifter
Den registrerade har rätt att begränsa hantering eller invända om användandet av insamlade personuppgifter för informations- eller marknadsföringssyfte. Uppgifterna kan ändras genom att kontakta någon av SBF:s kontaktpersoner, se punkterna 1.1 samt 1.2.

8.4. Rätt att radera uppgifter
Den registrerade har rätt att radera sina uppgifter.
Uppgifterna kan ändras genom att kontakta någon av SBF:s kontaktpersoner, se punkterna 1.1 samt 1.2.

8.5. Rätt att bestämma om portabilitet
Den registrerade har rätt att bestämma om överföring av uppgifter som denne själv försett, i ett standardiserat format, till ett annat system. Begäran om överförande bör ske skriftligt till SBF:s dataskyddsansvarig.
Se punkt 1.1.

8.6. Rätt att lämna in klagomål
Den registrerade har alltid rätt att lämna in klagomål till myndigheterna över metoderna vi använder. Klagomål i Finland görs till dataombudsmannen.

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen