Sundom

Sundom idag

Befolkningen

Antalet invånare är idag omkring 2 600

  • svenskspråkiga är ca 73 %
  • finskspråkiga ca 25 %
  • övriga < 2 %

Av den yrkesverksamma befolkningen - ca 1 100 personer - är omkring 85 % löntagare, varav flertalet har sin arbetsplats i Vasas tätortsområde. Omkring 300 personer har sin arbetsplats inom byn, av dem är ett tjugotaltal jordbrukare och ett tiotal är knutna till fiskerinäringen. Inom byn finns ca 300 arbetsplatser. Antalet barn och studerande ungdomar uppgår till över 700 och antalet pensionärer till omkring 400.

En växande by

Sundom är en dynamisk, växande by i Vasa. Den gamla fiskar-, arbetar- och småbrukarbyns röda stugor och gårdar kompletteras idag av hundratals nya småhus i varierande stil. 
HUSjafsbVINTER.jpgÅrligen tillkommer tiotals egnahemshus. Under 1990-talet tillkom 145 bostäder och under 2000-talet har över 200 bostäder byggts. Befolkningen växer således stadigt i Sundom. Antalet hushåll uppgår till ca 1 000. 

En vidsträckt by

Byns bebyggelse ligger i en båge 6 km från stranden i öster vid Näset genom Yttersundom bycentrum till stranden i väster vid Biskopsholmen och Kronvik. Vidare sträcker sig bebyggelsen 6-7 km söderut från Yttersundom genom Översundom bycentrum i två stråk ut längs västra och norra kanten av Söderfjärden. Se kartsida.
Holmar, skär och vatten täcker 2/3 av byns yta. I Sundom skärgård finns ca 1 000 sommarstugor, varav merparten finns på byasamfällighetens arrendemark. Byns totalareal uppgår till ca 23 000 ha, 
varav 1 460 ha odlad mark, 6 260 ha skog och ca 15 000 ha vatten.

 

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen