Sundom

Bygdeföreningen

Sundom bygdeförening rf

Verksamhet sedan 1953

Ändamål och syfte

Att främja de kulturella, sociala och miljömässiga strävanden på hemorten samt att skapa trivsel i bygden.

Verksamhet - verksamhetsplan, se nedan

Bygdeföreningens verksamhet fortsätter under 2024 i huvudsak i fyra sektioner med av höstmötet utsedda ansvariga/ordföranden:

A. Historia och museisektionen – ansvarig: Marika Birell, Jonna Oja, Helena Sandström-Snickars

B. Miljösektionen - ansvarig: Marita Bagge, Agneta Glad

C. Meteoriasektionen - ansvarig Ragnvald Blomfeldt

D. Murmursunds Allehandasektionen – ansvarig: Marita Bagge

E. Teknikgrupp - ansvarig Ingemar Sundelin

Medlemskap

Som medlem i föreningen kan ansluta sig envar som godkänner föreningens syfte.

Föreningsmöten

Föreningen håller två ordinarie möten årligen. Vårmötet i mars månad och höstmötet inom september-november månad.

Föreningens byggnader och anläggningar

  • Södersunds väderkvarn, museiområdets väderkvarn
  • Fiskarbastu/utfärsdstuga på Högbådan
  • Hembygdsmuseet med tillhörande byggnader i Sundom
  • Målares, föreningens kansli (2024) intill hembygdsmuseet
  • Soldattorp vid hembygdsmuseet
  • Båthus vid Västeröver
  • Meteoria Söderfjärden (utställningar i rian samt i två lador, observatorium och cafeteria; lada; fågeltorn; energikällare och TellusTimeLine-balansbom
  • Naturstig med skyltar, tavlor och utsiktstorn på Öjberget

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR SUNDOM BYGDEFÖRENING 2024

Sundom bygdeförening är en organisation med en bred verksamhet. Föreningens hemby Sundom, en stadsdel i Vasa, är dynamiskt växande – i dag med över 2 600 invånare. Då omkring 70 % av invånarna är svenskspråkiga är föreningens verksamhetsspråk i huvudsak svenska. Bygdeföreningen inbjuder också finskspråkiga bybor och bybor med annat modersmål att delta i verksamheten för att tillsammans kunna bidra till en kulturellt och socialt trivsam livsmiljö och till att främja bygdens intressen. Sundom bygdeförening rf. vill bidra till att utveckla Sundom by som en del av Vasa stad med betoning på och beaktande av traditioner, natur och kultur som utgör grunden för detta unika område inom Vasa stad.

Föreningen är intresserad av att ta aktiv del i samhällsplaneringsprocesser, med traditioner, natur och kultur som avgörande utgångspunkter. Som politiskt och religiöst neutral förening tar bygdeföreningen inte ställning för eller emot individuella intressen som uttrycks av enskilda personer eller organisationer.

Verksamheten i Sundom Bygdeförening bygger på en uppgiftsfördelning och decentralisering av den omfattande verksamheten. Fem rätt självständiga sektioner har hand om huvuddelen av verksamheten. Höstmötet utser föreningens ordförande, styrelsemedlemmar, verksamhetsansvariga personer/ordförande för sektionerna. Styrelsen utser sedan medlemmarna i sektionerna.
Övergripande mål för all verksamhet i föreningen. Att aktivt fungera som stadsdels- och invånarförening för Sundom.

1. Informera om aktualiteter kontinuerligt via Sundom lokal-TV och webbplatserna www.sundom.fi och www.meteoria.fi samt vid behov via regionala och riksomfattande medier inklusive FSH:s tidskrift Hembygden. Informationskanalerna ses igenom 2024 genom att eventuellt förnya hemsidorna samt mera aktivitet inom sociala medier.

2. Bidra till hållbar utveckling gällande bl.a. organisationskultur, materialinköp, upprätthållande av byggnader.

3. Arrangera evenemang och utbildningstillfällen själv eller i samarbete med Alma och andra organisationer i frågor som berör föreningen eller byn. Tyngdpunken för 2024 är att levandegöra museiområdet.

4. Utge Byainfo enligt behov med information om föreningens verksamhet.

5. Starta en Sundomdialektgrupp för att utöka dialektord och dialektuttryck samt samarbete med andra dialektforskare.

6. Att fortsätta sätta in museiföremål som föreningen äger i det digitala programmet Desky, samt att fortsätta undersöka möjligheten till att digitalisera byaarkivet och fotoarkivet.

7. Delta i möten och evenemang i organisationer där föreningen är medlem.

8. Uppmuntra Vasa stad och andra arrangörer att ordna kulturevenemang i byn.

9. Att planera pedagogiska samarbeten med Sundom skola.

Historia och musei-sektionen

uppgjord inför höstmötet 2023 av Kjell Nybacka

Sundom museum

Under 2023 har verksamheten på museiområdet koncentrerats till att färdigställa Målares hus. Enligt projektplanen skall huset användas som bygdeföreningens möteslokal. Övrig användning besluts när projektet slutförs, senast i oktober 2024. Tiden för slutförande är enligt reglerna för en av huvudsponsorerna även oktober 2024. Under 2024 finslipas och utförs de sista arbetsinsatserna av husprojektet samt tas huset i bruk som bygdeföreningens möteslokal.

Museibyggnaden och uthus med dörrar

1. Stöd söks även för att slutföra museibyggnadens renovering av yttre fönsterbågarna. Den så kallade sista renoveringsfasen av museet efter övertagandet år 2018. Om tid och krafter räcker till kunde ett antal mindre åtgärder genomföras utöver ovannämnda husrestaurering. Dessa projekt är relativt begränsade i omfattning och kunde var för sig slutföras under enskilda talkotillfällen. De är även ekonomiskt sett små projekt där råvaror för målning och tjärning inte kräver märkbara penningsummor;

2. Museibyggnadens fasad rödmyllades 2023 och nu återstår en grundlig renovering av byggnadens yttre fönsterbågar (kostnads uppskattning enligt offert) Uthusbyggnadens yttre väggar behöver målning och ytrenovering och målning av dörrarna Underhållstjärning av häbrets, väderkvarnens och fäbodens tak är brådskande.

3. Arbetet med att planera aktiviteter och verksamhet på museiområdet fortsätter aktivt under året.

Miljö-sektionen

Sektionen handhar frågor som rör planeringen i byn och i skärgården samt samarbete med andra organisationer i Sundom

1. Miljösektionen tar ställning i aktuella planerings- och miljöfrågor. Sektionen söker möjligheter att i samråd med Sundom områdeskommitté och andra organisationer påverka beslutet om fortsatt planering av Vikbyalternativet för hamnvägen.

2. Sektionen samarbetar med områdeskommittén och andra organisationer i byn för ökad trafiksäkerhet. Sektionen tar initiativ till och bevakar att cykelvägar längs Söderfjärdsvägen och Solfvägen planeras och byggs, hastigheten i centrum sänks och säkerheten för tunga transporter genom byn garanteras. Sektionen vill verka för ett övergångsställe mellan museikvarnen och museiområdet.

3. Sektionen verkar för att främja bussresor och uppmuntra till cykelåkande inom byn och mellan byn och stadskärnan. Sträva till att göra speciella Sundomkartor som ger möjlighet att med cykel besöka Meteorian och andra intressanta utmärkta lokala sevärdheter i Sundom t.ex. för cyklande turister från hotellen i Vasa.

4. Sektionen kan ordna en träff för förenings- och organisationsaktiva i Sundom för att diskutera byns ärenden.

5. Behov av extra finansiering för väg 6741 från Vasa, genom Sundom by till Malax. Vägen är klassad som väg för specialtransporter.

6. Bygdeföreningew följer upp vid behov Vasa stads skogsplan för Öjberget.

Meteoria-sektionen och besökscentret Meteoria Söderfjärden år 2024 Sektionen sköter även övergripande frågor kring Söderfjärden och Öjberget.

Godkänd av Meteoria-sektionen 27.11 2023 - framläggs för fastställande av Sundom bygdeförenings höstmöte 11.12 2023

1. Fortsätta att varsamt utveckla Meteorian till en central mötesplats, lärmiljö och besöksattraktion i samarbete med astronomiska föreningen Vasa Andromeda som svarar för Meteorians observatorium samt i samverkan med andra aktörer kring Söderfjärden, i Vasaregionen, i Finland och i världen.

2. Förvalta den synlighet och image som Meteorian fått via en frekvent uppmärksamhet i medier och genom goodwill av många besökare – utnyttja att Visit Finland tilldelat Meteorian Sustainable Travel Finland, STF-certifikat för att centret är en kvalificerad, klimatsmart turistaktör och föregångare i hållbarhet - kontinuerlig uppdatering av STF-statusen med publik information om centrets omfattande hållbarhetspolicy – även lyfta fram erhållet miljöstipendium av LokalTapiola

3. Marknadsföra och sprida information om Meteorian via olika medier och eget tryckmaterial samt genom kontinuerligt uppdaterad information på webben och i sociala-medier på svenska, finska och engelska – med skolor och unga som en fortsatt prioriterad målgrupp - genomgång av foton och videon och översyn av logo, förnyande av Meteorians webbsidor, tryckning av en liten folder på tre språk.

4. Fortsatt popularisering av forskning om jorden och universum samt om lokal historia och miljö – Följa och initiera forskning om Söderfjärden genom kontakter med nationella och internationella forskningsinstitutioner, besökscentra och andra potentiella samarbetspartners - Årets CanSat-tävling 4-7.4 2024 för högstadier och andra stadiets skolor i Finland, Sverige och Estland i samarbete med Avaruustutkimusseura och ESERO:n (European Space Education Resource Office och lokala arrangörer – burksatelliterna skjuts upp på Söderfjärden vid Meteorian, se https://www.esero.fi/cansat-tavling- Fördjupat samarbete med Lappajärvi Geopark, Österbottens museum/TerraNova, Wasa Innovation Center WIC/Bocks corner, Stundars, Kvarkens båtmuseum och andra regionala aktörer

5. Planeras förnyande av utställningens multimedia och inledande inspelningar - kompletteras kraterexpon med nya utställningsdelar – fortsatt utveckling av interaktiva och digitala lärmiljöer för experiment och upplevelser – underhåll och uppdatering av byggnader, skyltar och område efter behov av aktualitet och säkerhet -vidareutveckla Meteorians miniutställning vid Bock´s corner och inleda samarbete med Malax museiföring kring information om kraterfynd på Söderfjärdsbacken

6. Fortsatt uppdatering av förnybar energiproduktion och energilagring samt av energisparande och styrning – delta i energiprojekt där Meteorian utgör en Living Lab för yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi och Vasa universitet - Inbjudes Wasa Energy Week till ett besök vid Meteorian - Utökas möjligheter för publiken att följa centretsförnybara energiproduktion via skärmar på plats och via webben – samtidigt presenteras samarbetspartners och sponsorer inom energiområdet

7. Fortsätta utvecklingsarbetet i samverkan med Centret för livslångt lärande – CLL – vid Åbo Akademi, Curiosum vid Umeå universitet, Kraatterijärvi Geopark i Lappajärvi och andra aktörer – fortsättningsvis hålla en webbkamera i fågeltornet under hösten i samarbete med BirdLife Finland och om möjligt få fram publik information om fågellivet på Söderfjärden

8. Verka för att få fortsatt finansiering för en verksamhetsledare från år 2025 framåt för att skapa förutsättningar för kontinuerlig utveckling och marknadsföring av centret med tyngdpunkt på skolor och vuxengrupper

9. Allmänna öppettider 2.-19.6 söndagar kl. 12-18 och onsdagar kl. 18-20 och från 23.6 -11.8 kl. 12-18 alla dagar om Vasa stad beviljar fortsatt utökat bidrag* (annars endast i juli) och 18.8 - 27.9 söndagar kl. 12-18 och onsdagar kl. 18-20. – Bokade grupper kan guidas från vinter till december på önskad tid

10. Arrangera kompletterande utbildning om Söderfjärden för nuvarande och blivande kraterguider och andra aktörer, ordna en öppet-hus-kväll i september samt föreläsningar och andra kulturevenemang i meteoritladan.

11. Fortsätta försäljningen av broschyrer, vykort, böcker och kepsar samt andra alster med strikt Söderfjärden-anknytning – även sikte på temporära utställningar

12. Följa planer rörande Öjberget och härvid stöda en mångsidig och hållbar utveckling av Öjberget för åretruntaktiviteter i skidspår, motionsanläggningar och naturstig - Slå vakt om omistlig historia och naturvärden, bl.a. en unik jättegryta och regionens enda stenåldersfyndplats - Bistå Vasa stad med kunnande för få stora infotavlorna vid stadion och vid Markvägen förnyade.

Murmursunds Allehanda

Redaktionen fortsätter med sin nuvarande sammansättning. I redaktionen ingår: Marita Bagge, ordförande, Bjarne Blomfeldt, Michael Borg, Agneta Glad, Mikaela Hansen, Solveig Hortans, Ann-Sofi Röj-Lindberg, Gunvor Marander, Gunborg Martin, Maj-Britt Martin, Daniel Mitts och Gunn-Britt Sundholm.

1. Murmursunds Allehanda nr 77, årgång 71, planeras utkomma i slutet av november 2024. Den beräknas omfatta 156–176 sidor och tryckas i en upplaga om 600–650 exemplar beroende på hur MA 2023 säljer.

2. Material till MA 2024 skall vara inlämnat 30.9 2024. 3. Upphandling av redigeringstjänsten/ layouttjänsten görs så snart besked om bidrag erhållits. Tryckningen upphandlas under våren 2024. Detaljplaneringen av numret inleds i februari/mars.

Teknikgruppen

Ansvarar för infran för byns webbsidor och julbelysningen genom byn.

1. Sundom bys Webb-sidor finns på tre språk. För uppdatering av innehåll ansvarar styrelsen Meteoriasektionen ansvarar för meteoria-sidans innehåll.

2. Erbjuda aktiva medlemmar i Sundom bygdeförening postlåda via sundom.fi

3. Administrera händelsekalendern och dess användare på sundom.fi. Innehållet uppdateras av styrelsen

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen