Sundom

Bygdeföreningen

Sundom bygdeförening rf

Verksamhet sedan 1953

Ändamål och syfte

Att främja de kulturella, sociala och miljömässiga strävanden på hemorten samt att skapa trivsel i bygden.

Verksamhet - verksamhetsplan, se nedan

Bygdeföreningens verksamhet fortsätter under 2021 i huvudsak i fyra sektioner med av höstmötet utsedda ansvariga/ordföranden:                                   

A. Historia och museisektionen – ansvarig: Kjell Nybacka

B. Miljösektionen  - ansvarig: Agneta Glad

C. Meteoriasektionen  - ansvarig Matts Andersén

D. Murmursunds Allehandasektionen  – ansvarig: Marita Bagge

E. Teknikgrupp -  ansvarig Ingemar Sundelin

Medlemskap

Som medlem i föreningen kan ansluta sig envar som godkänner föreningens syfte.

Föreningsmöten

Föreningen håller två ordinarie möten årligen. Vårmötet i mars månad och höstmötet inom september-november månad.

Föreningens byggnader och anläggningar

  • Södersunds väderkvarn, museiområdets väderkvarn
  • Fiskarbastu/utfärsdstuga på Högbådan
  • Hembygdsmuseet med tillhörande byggnader i Sundom
  • Soldattorp vid hembygdsmuseet
  • Båthus vid Västeröver
  • Meteoria Söderfjärden (utställningar i rian samt i två lador, observatorium och cafeteria; lada; fågeltorn; energikällare och TellusTimeLine-balansbom
  • Naturstig med skyltar, tavlor och utsiktstorn på Öjberget

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR SUNDOM BYGDEFÖRENING 2021

Planens genomförande förutsätter att 2020-års-corona-pandemi dämpas.

Sundom bygdeförening är en organisation med en bred verksamhet. Föreningens hemby Sundom, en stadsdel i Vasa, är dynamiskt växande – i dag med över 2 500 invånare. Då omkring 75 % av invånarna är svenskspråkiga är föreningens verksamhetsspråk i huvudsak svenska. Bygdeföreningen inbjuder också finskspråkiga bybor att delta på sitt modersmål för att tillsammans kunna bidra till en kulturellt och socialt trivsam livsmiljö och till att främja bygdens intressen. Föreningen välkomnar också inflyttade med annan bakgrund och andra modersmål än svenska eller finska.

Sundom bygdeförening rf. vill bidra till att utveckla Sundom by som en del av Vasa stad med betoning på och beaktande av traditioner, natur och kultur som utgör grunden för detta unika område inom Vasa stad. Föreningen är intresserad av att ta aktiv del i samhällsplaneringsprocesser, med traditioner, natur och kultur som avgörande utgångspunkter.

Som politiskt och religiöst neutral förening tar bygdeföreningen inte ställning för eller emot individuella intressen som uttrycks av enskilda personer eller organisationer.

Föreningens verksamhet fortsätter med i huvudsak samma tyngdpunktsområden som under de senaste åren, med beaktande av idéer och förslag i Byaplanen för Sundom 2012. Arbetet bygger på en uppgiftsfördelning och decentralisering av den omfattande verksamheten. Fyra rätt självständiga sektioner, samt teknikgruppen har hand om huvuddelen av verksamheten.

Höstmötet utser föreningens ordförande, styrelsemedlemmar, verksamhetsansvariga personer/ordförande för sektionerna. Styrelsen utser sedan medlemmarna i sektionerna.

Övergripande mål för all verksamhet i föreningen – ordförande

1. Aktivera byborna att arbeta för gemensamma frågor, och att stärka sammanhållningen i byn, bland annat genom att fokusera på nyinflyttade

2. Arbeta för förverkligandet av byaplanen

3. Aktivt fungera som stadsdels- och invånarförening för Sundom

4. Informera om aktualiteter kontinuerligt via Sundom lokal-TV och webbplatserna www.sundom.fi och www.meteoria.fi samt vid behov via regionala och riksomfattande medier inklusive FSH:s tidskrift Hembygden

5. Bidra till hållbar utveckling och etiska inköp

6. Bedriva aktiv medlemsvärvning samt ”head- och handhunting”

7. Arrangera evenemang och utbildningstillfällen själv eller i samarbete med Vasa arbis och andra organisationer i frågor som berör föreningen eller byn

8. Utge Byainfo enligt behov med information om föreningens verksamhet

9. Starta en Sundomdialektgrupp för att utöka dialektord och dialektuttryck samt samarbete med andra dialektforskare

10. Undersöka möjligheten till att digitalisera byaarkivet och fotoarkivet

11. Delta i möten och evenemang i organisationer där föreningen är medlem

12. Uppmuntra Vasa stad och andra arrangörer att ordna kulturevenemang i byn

13. Verka för att öka tillgängligheten för en mångsidig användning av Sundom LärCenter

 

A. Historia och musei-sektionen – ansvarig: Kjell Nybacka

Sundom museum Historia- och museisektionens prioriterar fortsatt restaurering av museiområdets byggnader. Efter insatserna under tidigare år återstår som mest brådskande förnyandet av vasstaket på höladan samt byte till ny takved på soldattorpet.

Nytt inslag är satsningen på kulturminnen i byn. Soldattorpets grund borde städas och röjas. Samma sak gäller tjärdalen i Västeröver som blir klassificerad som kulturminne enligt Pentti Risla 26.10 2020.

Soldattorpet

För förnyandet av takved till soldattorpet inbegärs offerter för takmaterialet (takveden). Föreningen gör bidragsansökningar. Takveden barkas, tjäras och sätts upp som talkoarbete. Även borttagandet av den gamla skadade takveden utförs som talkoarbete.

Höladan
Förnyandet av höladans vasstak planeras i form av en kursvecka. Förberedande diskussioner om samarbete med vasstaksexpert Tarmo Ahonen har förts. Arbetet kunde utföras våren 2021 under Tarmo Ahonens ledning. Vassmaterialet inköps för ändamålet. Föreningen skall förbereda vassläggning med reparationer av takkonstruktionens delar som skadats av åren med läckande tak, samt skaffa trodor och annat tekniskt material som håller vassen på plats efter läggningen.

Museibyggnaden och uthus med dörrar
Museibyggnadens yttre bör rödmyllas, fönsterfoder repareras och målas. Uthusbyggnaden behöver målning och ytrenovering och målning av dörrarna
Arbetet med att planera aktiviteter och verksamhet på museiområdet fortsätter aktivt under året.

Uteserveringstak
Ett enkelt uteserveringstak, som kan fungera som väderskydd för uteaktiviteter (försäljningsstånd, snickeriplats, serveringsutrymme för utomhusbruk eller dylikt)
På området behövs följande förbättringar (ingår ej i nästa års budgetplaner). Den långsiktiga planen borde vara att få en ny byggnad till området för att tjäna mötesverksamhet, småskalig servering, kombination med moderna sanitetsutrymmen. Servicebyggnad med moderna toaletter och tvättmöjligheter (varmt och kallt vatten)

Södersunds kvarn
Kvarnens fortsatta skötsel, användning och visning för allmänheten bör planeras

Soldattorpets ursprungsgrund och tjärdal
Soldattorpets grund (Flaskeres kärre) och tjärdalen i Västeröver borde rensas från sly och annan växtlighet, samt förses med informationstavlor.

 

B. Miljö-sektionen - ansvarig: Agneta Glad

Sektionen handhar frågor som rör planeringen i byn och i skärgården samt samarbete med andra organisationer i Sundom.

Sektionen tar ställning till den pågående planeringen av Sundom centrum såväl som till andra planeringsärenden och miljöfrågor som berör byn.

Särskild uppmärksamhet fästs vid trafiksäkerheten. Sektionen följer med och tar vid behov initiativ för att trycka på att leden för lätt trafik längs Kronviksvägen planeras, finansieras och byggs. Sektionen ska också aktivt verka för att nästa cykelväg byggs längs Söderfjärdsvägen och i den frågan trycka på Vasa stad, Malax kommun och NMT-centralen. Också fortsättningen av cykelvägen längs Solfvägen, från gamla Öjbergsvägen till Markvägen, är av yttersta vikt för att öka säkerheten för cyklister och fotgängare.

Vid behov kan sektionen medverka till att en ny cykelvägsarbetsgrupp bildas, sammansatt av företrädare för organisationer och invånare i Sundom. Sektionen bör verka för möjliga lokala åtgärder för att främja bussresande och uppmuntra till cykelåkande inom byn och mellan byn och stadskärnan. Sektionen ordnar en träff för förenings- och organisationsaktiva i Sundom för att diskutera byns ärenden.

 

C. Meteoria-sektionen - ansvarig Matts Andersén

Sektionen sköter även övergripande frågor kring Söderfjärden och Öjberget.

1. Fortsätta att varsamt utveckla Meteorian till en central mötesplats och en besöksattraktion i samarbete med astronomiska föreningen Vasa Andromeda som svarar för Meteorians observatorium samt i samarbete med andra aktörer på och kring Söderfjärden – inom Leader-projeket URKRATER sker en bred satsning på pedagogisk utveckling av Meteorians utbud

2. Förvalta den synlighet och image som Meteorian fått via en frekvent uppmärksamhet i medier och genom goodwill av många besökare

3. Marknadsföra och sprida information om Meteorian via olika medier och via nya broschyrer samt genom kontinuerligt uppdaterad information på webben och i sociala-medier på svenska, finska och engelska – med skolor och unga som en fortsatt prioriterad målgrupp

4. Fortsatt popularisering av forskning om jorden och universum samt om lokal historia och miljö – Följa och initiera forskning om Söderfjärden genom kontakter med nationella och internationella forskningsinstitutioner och besökscentra – Aktivt söka nya samarbetspartner till stöd för Meteorians utveckling

5. Skapa utökade interaktiva och digitala inlärningsmiljöer samt stationer för experiment och upplevelser – underhåll och uppdatering av byggnader och skyltar

6. Fortsatt uppdatering av energiproduktion och energilagring – delta i energiprojekt där Meteorian utgör en Living Lab för yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi – föra förhandlingar med Meteorologiska institutet i Finland för att uppdatera centrets väderstation till en observationsstation i det nationella nätverket

7. Fortsätta pedagogisk utveckling av utställningar och anläggningar inom projekt URKRATER i samarbete med Centret för livslångt lärande – CLL – vid Åbo Akademi, Curiosum vid Umeå universitet och andra aktörer

8. Fortsätta i fågeltornet med en 360o webbkamera i samarbete med BirdLife Finland och försöka få fram informationstavlor om Kvarkens världsarv och om fågellivet på Söderfjärden

9. Allmänna öppettider juni, augusti och september söndagar kl 14-20 och onsdagar kl 18-20 och från midsommar fram till sista juli alla dagar kl 14-20 – Bokade grupper från vårvinter till senhöst på önskad tid

10. Arrangera kompletterande utbildning om Söderfjärden för kraterguider och andra aktörer, ordna en öppet-hus-kväll i september samt föreläsningar i meteoritladan.

11. Fortsätta försäljningen av broschyrer, vykort, böcker och kepsar samt andra alster med strikt Söderfjärden-anknytning – även sikte på temporära utställningar

12. Följa planer rörande Öjberget och härvid stöda en mångsidig och hållbar utveckling av Öjberget för åretruntaktiviteter i skidspår, motionsanläggningar och naturstig - Slå vakt om omistlig historia och naturvärden på Öjberget: Vasatraktens enda stenåldersfyndplats, en jättegryta och djävulsåkrar - Bidra med lokala kunskaper för stadens marknadsföring och underhåll av området

 

D. Murmursunds Allehanda-sektionen – ansvarig: Marita Bagge

Redaktionen fortsätter arbeta med sin nuvarande sammansättning. I redaktionen ingår Marita Bagge, ordförande, Bjarne Blomfeldt, Michael Borg, Agneta Glad, Mikaela Hansen, Solveig Hortans, Ann-Sofi Röj -Lindberg, Gunvor Marander, Gunborg Martin, Daniel Mitts och Gunn-Britt Sundholm.

- Materialet till boken ska vara inlämnat den 30.9 2021.

- Till de fasta elementen i boken hör som tidigare inslag från föreningar och församlingar och kontakterna till dessa sköts under våren.

- Eventuellt fortsatt samarbete med Hem och skola utreds.

- Tio uppslag, bland annat fortsatta intervjuer med byns musiker och konstnärer, är i detta skede planerade till 2021.

- Utgivning i december av MA

- Utöka informationen om MA på föreningens webbsida, planera digitalisering av äldre årgångar av MA och annat material

- Utreda hur få generalregistret för MA tillgängligt på nätet för användare. Uppdatera generalregistret kontinuerligt

- Fortsätta samarbete med föreningar i byn för att aktivera yngre skribenter och illustratörer

- Planera upplägget för att bygga upp team som jobbar med olika temaområden med tanke på publicering i MA och annan verksamhet inom MA-sektionen. Kartlägga vilka områden som borde satsas på när det gäller lokalhistoria

- Aktivare försäljning och marknadsföring av tidigare utgivna MA

 

1.Byaarkivet
Insamling av dokument som berör Sundom

2.Utställningsverksamhet
I samarbete med Sundom bibliotek och föreningar i byn ordna utställningar med konst och fotografier som har Sundomanknytning

3.Fotoarkivet

- Aktivera katalogiseringen av fotosamlingen, insamlandet och digitalisering av fotografier

- Kartlägga vilka årtionden, områden och teman som borde fokuseras på för att få en bredare samling

- Fotografier ur fotoarkivet ges endast i digitalform åt beställare

4.Sundomica

Komplettera samlingen av litteratur som berör Sundom i samarbete med Sundom bibliotek

E. Teknikgruppen - ansvarig Ingemar Sundelin

Gruppen ansvarar för infran för byns webbsidor och julbelysningen genom byn.

1. Sundom bys Webb-sidor finns på tre språk.
För uppdatering av innehåll ansvarar styrelsen Meteoriasektionen ansvarar för meteoria-sidans innehåll.

2. Erbjuda aktiva medlemmar i Sundom bygdeförening postlåda via sundom.fi

3. Administrera händelsekalendern och dess användare på sundom.fi. Innehållet uppdateras av styrelsen

4. Flytta både sundom.fi och Meteoria.fi samt sundom mailboxarna till nytt webbhotell.

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen