Sundom

Bygdeföreningen

Sundom bygdeförening rf

Verksamhet sedan 1953

Ändamål och syfte

Att främja de kulturella, sociala och miljömässiga strävanden på hemorten samt att skapa trivsel i bygden.

Verksamhet - verksamhetsplan, se nedan

Bygdeföreningens verksamhet fortsätter under 2023 i huvudsak i fyra sektioner med av höstmötet utsedda ansvariga/ordföranden:

A. Historia och museisektionen – ansvarig: Kjell Nybacka

B. Miljösektionen - ansvarig: Agneta Glad

C. Meteoriasektionen - ansvarig Anna Bonde

D. Murmursunds Allehandasektionen – ansvarig: Marita Bagge

E. Teknikgrupp - ansvarig Ingemar Sundelin

Medlemskap

Som medlem i föreningen kan ansluta sig envar som godkänner föreningens syfte.

Föreningsmöten

Föreningen håller två ordinarie möten årligen. Vårmötet i mars månad och höstmötet inom september-november månad.

Föreningens byggnader och anläggningar

  • Södersunds väderkvarn, museiområdets väderkvarn
  • Fiskarbastu/utfärsdstuga på Högbådan
  • Hembygdsmuseet med tillhörande byggnader i Sundom
  • Soldattorp vid hembygdsmuseet
  • Båthus vid Västeröver
  • Meteoria Söderfjärden (utställningar i rian samt i två lador, observatorium och cafeteria; lada; fågeltorn; energikällare och TellusTimeLine-balansbom
  • Naturstig med skyltar, tavlor och utsiktstorn på Öjberget

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR SUNDOM BYGDEFÖRENING 2023

Sundom bygdeförening är en organisation med en bred verksamhet. Föreningens hemby Sundom, en stadsdel i Vasa, är dynamiskt växande – i dag med över 2 500 invånare. Då omkring 75 % av invånarna är svenskspråkiga är föreningens verksamhetsspråk i huvudsak svenska. Bygdeföreningen inbjuder också finskspråkiga bybor att delta på sitt modersmål för att tillsammans kunna bidra till en kulturellt och socialt trivsam livsmiljö och till att främja bygdens intressen. Föreningen välkomnar också inflyttade med annan bakgrund och andra modersmål än svenska eller finska.
Sundom bygdeförening rf vill bidra till att utveckla Sundom by som en del av Vasa stad med betoning på och beaktande av traditioner, natur och kultur som utgör grunden för detta unika område inom Vasa stad. Föreningen är intresserad av att ta aktiv del i samhällsplaneringsprocesser, med traditioner, natur och kultur som avgörande utgångspunkter.
Som politiskt och religiöst neutral förening tar bygdeföreningen inte ställning för eller emot individuella intressen som uttrycks av enskilda personer eller organisationer.

Föreningens verksamhet fortsätter med i huvudsak samma tyngdpunktsområden som under de senaste åren, med beaktande av idéer och förslag i Byaplanen för Sundom 2012. Arbetet bygger på en uppgiftsfördelning och decentralisering av den omfattande verksamheten. Fem rätt självständiga sektioner har hand om huvuddelen av verksamheten.

Höstmötet utser föreningens ordförande, styrelsemedlemmar, verksamhetsansvariga personer/ordförande för sektionerna. Styrelsen utser sedan medlemmarna i sektionerna.

Övergripande mål för all verksamhet i föreningen 

Aktivt fungera som stadsdels- och invånarförening för Sundom
1. Informera om aktualiteter kontinuerligt via Sundom lokal-TV och webbplatserna www.sundom.fi och www.meteoria.fi samt vid behov via regionala och riksomfattande medier inklusive FSH:s tidskrift Hembygden
2. Bidra till hållbar utveckling och etiska inköp
3. Bedriva aktiv medlemsvärvning samt ”head- och handhunting”
4. Arrangera evenemang och utbildningstillfällen själv eller i samarbete med Alma och andra organisationer i frågor som berör föreningen eller byn
5. Utge Byainfo enligt behov med information om föreningens verksamhet
6. Starta en Sundomdialektgrupp för att utöka dialektord och dialektuttryck samt samarbete med andra dialektforskare
7. Undersöka möjligheten till att digitalisera byaarkivet och fotoarkivet 
8. Delta i möten och evenemang i organisationer där föreningen är medlem
9. Uppmuntra Vasa stad och andra arrangörer att ordna kulturevenemang i byn
10.Verka för att öka tillgängligheten för en mångsidig användning av Sundom LärCenter

A. Historia och musei-sektionen – ansvarig: Kjell Nybacka

Sundom museum

Under 2022 flyttades Målares hus tilll Sundom museiområde Huset fick ny yttre brädfordring, takplåt byttes och en ny kvist byggdes enligt gammal modell. Under 2023 fortsätter restaureringsarbetet med målet att en stor del av husets upprustning skall bli klar. Projektet är relativt omfattande och tid för slutförande är oktober 2024. Vi försöker maximera talkoinsatserna
för att spara pengar, men vissa installationer som vatten, elektricitet och byggtekniska delar måste göras med inköpt arbetskraft. Den långsiktiga planen är att den nya byggnaden skall tjäna mötesverksamhet, småskalig servering. Moderna sanitetsutrymmen skall höja områdets användnings-och nyttjandegrad

Museibyggnaden och uthus med dörrar

Om tid och krafter räcker till kunde ett antal mindre åtgärder genomföras utöver ovannämnda husrestaurering. Dessa projekt är relativt begränsade i omfattning och kunde var för sig slutföras under enskilda talkotillfällen. De är även ekonomiskt sett små projekt där råvaror för målning och tjärning inte kräver märkbara penningsummor;
1. Museibyggnadens yttre bör rödmyllas.
2. Museibyggnadens fönsterfoder repareras och målas.
3. Uthusbyggnaden behöver målning och ytrenovering och målning av dörrarna
4. Underhållstjärning av häbrets och fäbodens tak är önskvärda.

Sundom museum

1. Arbetet med att planera aktiviteter och verksamhet på museiområdet fortsätter aktivt under året.
2. År 2023 fyller även Sundom bygdeförening 70 år. Jubileumsaktiviteter planeras under året.
3. Stöd för publika evenemang söks.

B. Miljö-sektionen - ansvarig: Agneta Glad

Sektionen handhar frågor som rör planeringen i byn och i skärgården samt samarbete med andra organisationer i Sundom
1. Miljösektionen tar ställning i aktuella planerings- och miljöfrågor, bland annat planeringen av Hamnvägen, detaljplanen för Sundom centrum och lösningar som förbättrar trafiksäkerheten och samarbetar med Sundom områdeskommitté.
2. Sektionen verkar för sänkt hastighet i centrum, och för att åstadkomma ett övergångsställe mellan museikvarnen och museiområdet.
3. Sektionen tar initiativ och bevakar att cykelvägar planeras och byggs i Sundom enligt behoven för ökad trafiksäkerhet samt rekreationi samarbete med Sundom områdeskommitten
4. Sektionen verkar för att främja bussresor och uppmuntra till cykelåkande inom byn och mellan byn och stadskärnan.
5. Sektionen kan ordna en träff för förenings- och organisationsaktiva i Sundom för att diskutera byns ärenden.
6. Sträva till att göra speciella sundomkartor som ger möjlighet med cykel besöka Meteorian och andra intressanta utmärkta lokala sevärdheter i Sundom t.ex. för cyklande turister från hotellen i Vasa.

C. Meteoria-sektionen - ansvarig Anna Bonde

Sektionen sköter även övergripande frågor kring Söderfjärden och Öjberget.

1. Fortsätta att varsamt utveckla Meteorian till en central mötesplats och en besöksattraktion i samarbete med astronomiska föreningen Vasa Andromeda som svarar för Meteorians observatorium samt i samarbete med andra aktörer på och kring Söderfjärden
2. Förvalta den synlighet och image som Meteorian fått via en frekvent uppmärksamhet i medier och genom goodwill av många besökare – utnyttja att Visit Finland tilldelat Meteorian Sustainable Travel Finland, STF-certifikat för att centret är en kvalificerad, klimatsmart turistaktör och föregångare i hållbarhet
3. Marknadsföra och sprida information om Meteorian via olika medier och via broschyrer samt genom kontinuerligt uppdaterad information på webben och i sociala-medier på svenska, finska och engelska – med skolor och unga som en fortsatt prioriterad målgrupp
4. Fortsatt popularisering av forskning om jorden och universum samt om lokal historia och miljö – Följa och initiera forskning om Söderfjärden genom kontakter med nationella och internationella forskningsinstitutioner, besökscentra och andra potentiella samarbetspartners
5. Slutföra utbyggnaden av meteoritladan, där en professionell kraterexpo byggs upp – fortsatt utveckling av interaktiva och digitala lärmiljöer för experiment och upplevelser – underhåll och uppdatering av byggnader och skyltar
6. Fortsatt uppdatering av förnybar energiproduktion och energilagring i projekt ENERGI PLUS – delta i energiprojekt där Meteorian utgör en Living Lab för yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi
7. Fortsätta utvecklingsarbetet i samverkan med Centret för livslångt lärande – CLL – vid Åbo Akademi, Curiosum vid Umeå universitet och andra aktörer – fortsättningsvis hålla en webbkamera i fågeltornet i samarbete med BirdLife Finland och om möjligt få fram publik information om fågellivet på Söderfjärden
8. Verka för att få finansiering för en deltidsanställd verksamhetsledare vid Meteorian för att skapa föutsättningar för kontinuerlig utveckling och marknadsföring av centret med tyngdpunkt på skolor och vuxengrupper
9. Allmänna öppettider 4.-21.6 söndagar kl 12-18 och onsdagar kl 18-20 och från 25.6 -13.8 kl 12-18 alla dagar om Vasa stad beviljar fortsatt utökat bidrag* (annars endast i juli) och 13.8 -27.9 söndagar kl 12-18 och onsdagar kl 18-20. – Bokade grupper kan guidas från vårvinter till senhöst på önskad tid
10. Arrangera kompletterande utbildning om Söderfjärden för kraterguider och andra aktörer, ordna en öppet-hus-kväll i september samt föreläsningar och andra kulturevenemang i meteoritladan.
11. Fortsätta försäljningen av broschyrer, vykort, böcker och kepsar samt andra alster med strikt Söderfjärden-anknytning – även sikte på temporära utställningar
12. Följa planer rörande Öjberget och härvid stöda en mångsidig och hållbar utveckling av Öjberget för åretruntaktiviteter i skidspår, motionsanläggningar och naturstig - Slå vakt om omistlig historia och naturvärden på Öjberget: Vasatraktens enda stenåldersfyndplats, en jättegryta och djävulsåkrar – Bidra med lokala kunskaper för stadens marknadsföring och underhåll av området

D. Murmursunds Allehanda-sektionen – ansvarig: Marita Bagge

1. Redaktionen fortsätter arbeta med sin nuvarande sammansättning. I redaktionen ingår Marita Bagge, ordförande, Bjarne Blomfeldt, Michael Borg, Agneta Glad, Mikaela Hansen, Solveig Hortans, Ann-Sofi Röj - Lindberg, Gunvor Marander, Gunborg Martin, Maj-Britt Martin, Daniel Mitts och Gunn-Britt Sundholm.
2. Materialet till MA 2023 ska vara inlämnat den 30.9 2023
3. Ny upphandling av samtliga köpta tjänster görs under våren 2023.
4. Detaljplaneringen av jubileumsnumret inleds i februari-mars. Två större helheter som eventuellt kunde ingå är Sundom samfälligheters historia och det basmaterial över gårdsnamn i byn som en arbetsgrupp i bygdeföreningen tidigare jobbet med.

E. Teknik-gruppen - ansvarig Ingemar Sundelin

Ansvarar för infran för byns webbsidor och julbelysningen genom byn.
1. Sundom bys Webb-sidor finns på tre språk. För uppdatering av innehåll ansvarar styrelsen Meteoriasektionen ansvarar för meteoria-sidans innehåll.
2. Erbjuda aktiva medlemmar i Sundom bygdeförening postlåda via sundom.fi
3. Administrera händelsekalendern och dess användare på sundom.fi. Innehållet uppdateras av styrelsen

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen