Sundom

Södersunds väderkvarn

kvarnvinter.jpg
En mamsell invid Söderfjärden i Sundom

Södersunds väderkvarn uppfördes under tidigt 1800-tal, då Söderfjärdens vattenspegel ännu låg över stora delar av det flacka landskapet.

Inne i kvarnen finns årtalet 1809 inskuret på en av sädestrattarna. 1809 anses vara kvarnens byggnadsår. Isak Jakobsson Schöring (1759-1833) bonde på hemmanet vid Södersundet lät uppföra den ståtliga kvarnen. Enligt en muntlig tradition skulle sjömannen Skata Johan ha fungerat som arkitekt och byggmästare.

Det berättas att Johan skulle ha seglat som timmerman i många år och sannolikt även besökt Holland.

Förebilden till Södersunds mamsellkvarn är uppenbart holländsk. Mamsellen med de buktiga formerna är ett tämligen unikt byggnadsverk för Finland. Kvarnen användes i drygt hundra år för mäld på två stenpar och för hyvling av pärtor på en pärthyvel inne i kvarnen.

Kvarnen togs ur bruk och vingarna föll av på 1910-talet.
Den kom att stå vinglös till år 1991, då nuvarande ägaren Sundom bygdeförening satte upp ny vingstock och nya vingar. Över två sekel har förflutit sedan vinden för första gången satte kvarnens vingar, drivaxlar, träkugghjul och malstenar i rörelse. År 1991 stod Södersunds väderkvarn åter nyvingad som ett unikt minnesmärke över gammal bondekultur och hantverksskicklighet.

Taket förnyades 2003. Kvarnens 200 års jubileum firades sommaren 2009 med en fest vid den ståtliga mamsellen. Besökare som önskar komma in i kvarnen kan kontakta Sundom bygdeförening.

År 2014 tog en storm ännu en gång kvarnens vingar.

År 2016 påbörjades renoveringen av Södersunds kvarn, arbetet pågick under två följande år.
Första året byttes kvarnstocken ut till en ny. Nya vingar tillverkades och fästes vid kvarnstocken.

År 2017 inleddes skede II för Södersunds kvarn. Detta bestod av att byta ut brädfodringens ruttnade bräder samt målning av kvarnen.  Antalet skadade ribbor och bräder uppskattades till c. 60 st innan arbetet påbörjades. Samtliga bräder och ribbor har extraordinära längder eller 7.5 m/st.

Sommaren 2018 inleddes skede III. Takkonstruktionen granskades och reparerades, varefter taket och delar av vingarna och vingstocken tjärades. Kvarnen försågs även med fasadbelysning, som är kopplad till stadens vägbelysning

Bygdeföreningen stod för en ansenlig mängd talkoarbetstimmar. Enligt bokföring rör det sig om drygt 200 timmar

Projektet understöddes av museiverket,  NTM-centralen,   Aktiastiftelsen Solf-Sundom, Hedmans stiftelse, Mervento Power technology och Svenska Odlingens Befrämjare rf.

 

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen